.

Tuesday, May 27, 2014

டூத் பிரஷ் பற்றி தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய தகவல்கள்வாயை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளவும், பிளேக்கை அகற்றவும் தினசரி பல் துலக்குவது அவசியம். வாயின் சுகாதாரத் தைப் பேணுவதற்கு டூத் பிரஷை சரியான முறை யில் பராமரிப்பது மிகவு ம் அவசியம். மேலும் 3-4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது பிரிஸில் கள் தேய ஆரம்பித்தவுட ன் டூத் பிரஷை மாற்றுவ து அவசியம் என்று டாக்டர்கள் பரிந்துரைக்கி றார்கள்.

அதுமட்டுமின்றி, உங்கள் டூத் பிரஷ், கிருமிகளின் பண்ணை யாக இருக்கிறது என்று இங்கிலா ந்திலுள்ள மான்செஸ்டர் பல் கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள் கூறு கிறார்கள். அதிலும் மூடி வைக்க ப்படாத ஒரு டூத் பிரஷில் 100 மில்லியன் பாக்டீரியா க்கள் வசிக்கின்றன. வயிற்றுப் போக் கை ஏற்படுத்தும் ஈ-கோ லி பாக்டீ ரியாவும், தோல் தொற்று நோயை ஏற்படுத்தும் ஸ்டா பில் கோலி பாக்டீரியாவும் இதில் அடங்கும்.

உங்கள் டூத் பிரஷில் கண்ணுக்குத் தெரி யாமல் மறைந்திருப்பது என்னதெரியுமா ?

ஏராளமான கிருமிகளின் பண்ணை யே அதற்குள் இருப்பதாக ஆய்வாளர் கள் கூறுகிறார்கள். மூடி வைக்கப் படாத ஒரு டூத் பிரஷில் 100 மில்லிய ன் பாக்டீரியாக்கள் வசிக்கின்றன. வயிற்றுப் போக்கை ஏற்படுத்தும் ஈ-கோலி பாக்டீரியாவும், தோல் தொற்று நோயை ஏற்படுத்தும் ஸ்டாபில்கோலி பாக்டீ ரியாவும் இதில் அடக்கம்.

வாய் நிறைய பாக்டீரியா

ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான நுண்ணுயிர்கள் நம் வாயில் உற்பத்தியாகி, வாடகைகொடுக்காமல் வசிக்கின்றன. இது ஒரு பெரிய விஷயமில்லை. பிரச்சனை எப்பொழுது தொடங் குகிறது என்றால், இந்த பாக்டீரி யாக்களின் எண்ணிக் கை வழக் கத்துதிற்கு மாறாக அதிகரிக்கும் போது தான். பல் லைத் துலக்கும் போது நீங்கள் அகற்றுகிறீர்களே மஞ்சள் படிவுகள், அவை எல்லாமே பாக்டீரியாக்கள்தான். அவை உங்கள் வாய் என்ற வாட கை வீட்டிலிருந்து டூத் பிரஷ் என்ற அவுட் ஹவுஸுக்கு இடம் மாறுகின்றன.

பல் துலக்குவதால் எப்படி காயம் ஏற்படுத்துகிறது?

டூத் பிரஷ் மேலும் கீழும் இயங்கும் போது ஈறுகளைப் பின்னுக்கு அழுத் துவதால் காயம் ஏற்படுகிறது. இப்பொழுது டூத் பிரஷில் உள்ள கிருமிகள் மீண்டும் உங்கள் வாய்க்கு இடம் மாறுகிறது. உங்கள் வாய் பழக்கப்பட்ட இடம் தான் என்பதால், அவை பெ ரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படுத்துவதில் லை. ஆனால் டூத் பிர ஷை மற்ற வர்கள் பயன்படுத்தினால் அவ்வ ளவு தான். கிருமிகள் ஜம்மென்று புது இடத்துக்குக் குடிபோய் விடும். மேலும் குணமாகிவிட்ட வியாதிக ள் கூட சந்தோஷமாகத் திரும்பி வந்துவிடும்.

டூத் பிரஷால் நீங்கள் நோயாளி ஆக வாய்ப்பிருக்கிறதா?

அநேகமாக இல்லை. என்ன தான் உங்கள் வாய் ஒரு கிருமிப் பண்ணையாக இருந்தாலும், உங் கள் வாய்க்கும் டூத் பிரஷுக்கும் இடையே கிருமிகள் தினசரி போக் குவரத்து நடத்தினாலும், உங்கள் உடலில் உள்ள இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்போதும் செயல்பாட்டில் இருப்பதால், பல் துலக்குவதன் மூலம் நோய்த்தொ ற்று ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவு.

கழிவறை இருக்குமிடத்தில் பல்துலக்காதீர்கள்

பெரும்பாலான குளியலறைகள் மிகச் சிறியவை. நிறைய வீடுகளில், கழிப்பிடமும், குளியலறையும் ஒன்றாகவோ அல் லது மிக அருகிலோ இருக்கு ம். ஒவ்வொரு முறையும் க ழிப்பறையைப் பயன்படுத்து ம் போது, அதன்மூலம் காற் றில் ஏராளமான பாக்டீரியா க்கள் சுற்றுலா செல்கின்ற ன. அதனா ல் டூத் பிரஷ்கள் அருகில் இருக்கும் போது, அவற்றின் மேல் ஏற்கென வே பாக்டீரியா நண்பர்கள் இருப்பதால், அங்கேயே தங்கிவிடுகின்றன. அதனால் டூத் பிர ஷ்களை உங்கள் கழிப் பறையிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் தள் ளி வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தள்ளி வையுங்கள்.

டூத் பிரஷ் ஸ்டாண்டுகள் மற்றும் ஹோ ல்டர்கள்

பலரின் வாய்க்கிருமிகளும், கழிப்பறை யிலிருந்து காற்றில் கலந்து வரும் கிருமிகளும் ஒன்றாய்ச் சங்கமிக்கும் இடமாக இது இருக்கிறது. வீட்டிலேயே மூன்றா வது அசுத்தமான இடம் இதற்குத் தான்.

டூத் பிரஷ் வைக்கும் குறிப்புகள்

* ஒவ்வொரு முறை பல் துலக்கிய தும் குழாய்த் தண்ணீரில் நன்கு அலசிக் கழுவி உதறி வையுங்கள்.

* ஒரு முறை பிரஷ் செய்துவிட்டு, அடுத்த முறை பிரஷ் செய் வதற்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் அது நன்கு உலர்ந்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஈரப்பத மான டூத் பிரஷ், பாக்டீரியா க்களுக்கு ஜாலியான தங்குமி டம் ஆகும்.

* தலைப்பாகம் மேலே வரும் படி நிறுத்தி வையுங்கள். டூத் பிரஷ்களை தனித்தனியாக நிறுத்தி வைக்கும் ஸ்டாண்டுக ளை உபயோகியுங்கள்.

* உங்கள் டூத் பிரஷ் உங்களுடையது மட்டுமே. உங்கள் சகோ தரி, சகோதரன், கணவன், மனை வி, ரூம் மேட் ஆகியோரிடம் நீங்க ள் எவ்வளவு அன்புடையவராக இருந்தாலும் சரி, டூத் பிரஷ் ஒரு பகிர்ந்து கொள்ளும் விஷயம் இல் லை. இல்லை. இல்லை.

* ஒரே கப்பில் ஃப்ளவர் வாஷ் போ ல மொத்தமாக டூத் பிரஷ்க ளைப்போட்டு வைக்காதீர்கள். டூத் பிரஷ்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உரசிக் கொள்ளும் போது, அவை தங்கள் வசமுள்ள பாக்டீரியாக்களைப் பெ ருந்தன்மையோடு பரிமாறிக் கொள்கின்ற ன.

எப்பொழுது உங்கள் டூத் பிரஷை மாற்ற வேண்டும்?

ஒவ்வொரு மூன்று அல்லது நான்கு மாத ங்களுக்கு ஒரு முறை உங்கள் டூத் பிர ஷை மாற்றி விட வேண்டும். உங்கள் டூத் பிரஷ் தேய ஆரம்பிப்பது, நீங்கள் நோயுற் றிருப்பதற்கோ அல்லது உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமடைந்திருப்ப தற்கோ அது அறிகுறி. அப்பொழுது நீங்கள் அடிக்கடி உங்கள் டூத் பிரஷை மாற்ற வேண்டும்.

வாயை நல்ல படியாகப் பராமரியுங்கள்


ஈறு சம்பந்தமான நோய்கள், பற் சிதைவு, பல் சொத்தை மற்றும் வாய் ர்நாற்றம் ஆகியவை ஏற் படக் காரணம் பாக்டீரியா க்களே. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு முறைகள் பல் துலக் குவதும், ஃப்ளாஸ், வாயில் எண்ணெய் கொப்பளிப்பதும் பெரும்பாலான பாக்டீரியாக்களை வெளியே ற்றிவிடும். பல் துலக்கும் முன்பாக பாக்டீரியாவை எதிர்க்கக் கூடிய மௌத் வாஷ் பயன்படுத் தி வாய்கொப்பளிப்பதன் மூலம், வாயிலிருந்து பாக்டீரியா டூத் பிரஷுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆவதை த் தடுக்கலாம்.

Disqus Comments